Patakaran sa Pribasiya

Ang pahayag na ito ay nagsasaad ng patakaran sa pribasiya ng Junior Achievement Philippines para sa aming mga website (http://www.japionline.org/, www.jasparkthedream.org) at mga produkto't serbisyo. Kinikilala mo na ang patakaran sa pribasiya na ito ay bahagi ng aming mga Termino sa Paggamit, at sa pagpunta sa aming mga website o paggamit ng aming mga produkto't serbisyo, sumasang-ayon kang maging saklaw ng lahat ng mga Termino sa Paggamit at nauunawan ang patakaran sa pribasiya na ito.

Ang iyong pribasiya ay mahalaga. Sinisikap naming mabigyan ka ng ligtas at may seguridad na karanasan sa paggamit.

Maaari kaming mangolekta o maghawak ng personal na datos sa paghahatid ng aming mga serbisyo. Maaaring magkaroon ng mga pagkakataon kung saan kailangang kumuha ng impormasyon upang matulungan kaming magbigay ng impormasyon at mga serbisyong pinaka may kinalaman sa iyo.

Ang personal na datos ay kinokolekta ng JAPH nang boluntaryo lamang. Ang anumang personal na impormasyong iyong ibibigay sa JAPH o aming kokolektahin sa'yo ay pinanghahawakan at naa-access lamang ng JAPH, pwera na lang kung espesipikong sinabi na hindi. Pwedeng gamitin ng JAPH ang impormasyong kinokolekta nito sa mga susunod na paraan:

  • Hindi naming binebenta o ipinagpapalit ang iyong personal na makikilalang impormasyon sa iba. Hindi naming ilalabas ang iyong personal na makikilalang impormasyon sa ibang organisasyon kung wala ang iyong pahintulot.
  • Gumagamit kami ng kinolektang kabuuang datos para ipaalam ang aming mga kaakibat ang dami ng tao na rehistradong gumagamit. Walang personal na makikilalang impormasyon ng ibinubunyag sa prosesong ito.
  • Ang hindi espesipiko at kabuuang datos ay ginagamit din sa kadahilanan ng pangongolekta ng pangkalahatang demograpikong impormasyon, pagsukat ng mga interes ng gumagamit, at pag-analisa sa kolektibong katangian at kilos ng aming mga rehistradong gumagamit. Ang pangongolekta ng impormasyong ito ay nagpapahintulot sa aming angkop na baguhin at i-update ang website na ito at ang aming mga serbisyo.

Mga Link sa Third Party Websites

Ang aming website ay maaaring maglaman ng mga link sa ibang site at pahina na pinapatakbo ng third parties. Wala kaming kontrol sa laman ng mga linked website o sa paraan kung paano tinatrato ng mga nagpapatakbo sa mga website na iyon ang iyong Personal na Datos. Nararapat na pag-aralan mo ang polisiya sa pribasiya para sa mga third party website upang maunawaan ang mga paraan kung paano pwedeng magamit ng mga third party ang iyong Personal na Datos.

Pagpapanatili ng Datos

Lahat ng Personal na Datos na nakolekta sa'yo ay iiimbak lamang sa panahong may kinalaman sa layunin na ipinroseso ito at hanggang sa kinakailangan ng naaangkop ng batas.

Seguridad sa Datos

Nagsasagawa kami ng mga naaangkop na hakbang upang protektahan ang hawak naming personal na datos laban sa pagkawala, hindi awtorisadong pag-access, paggamit, pagbabago o pagbunyag. Ang access ay limitado sa awtorisadong tauhan ng JAPH lamang.

Mga Pagbabago sa Polisiya

Maaari naming baguhin, ayusin, o dagdagan o tanggalan ang polisiyang ito pana-panahon. Anumang pagsasaayos sa polisiyang ito ay ipapaskil bilang bahagi ng polisiya sa website na ito, nang sa gayon ay alam mo lagi kung anong impormasyon ang kinokolekta ng JAPH at kung paano naming maaaring gamitin ang nasabing impormasyon.

Interpretasyon sa mga Termino sa Paggamit

Ang Polisiya sa Pribasiyang ito ay nakasulat sa Ingles at ang Tagalog na bersyon ay salin para sa sanggunian lamang. Kung sakaling mayroong hindi pagkakapareho sa pagitan ng Ingles at Tagalog na mga bersyon, ang Ingles ang mananaig.